Sunday, 1 July 2007

Sinagoga de Plzen (Pilsen)

Interior de la Gran Sinagoga de Plzen (Pilsen) Républica Checa, finales del XIX

No comments: